Regulamin

Najlepsze oferty

Regulamin

§1Postanowienia ogólne

Prezentowany regulamin określa warunki i zasady na jakich użytkownicy korzystają z katalogu NAST-BUD.

§2 Definicje użytych pojęć

1. Katalog - prezentowana strona internetowa pod adresem nast-bud.com.pl.
2. Użytkownik – internauta korzystający z katalogu w celu odnalezienia bądź dodania wpisu lub informacji o stronie.
3. Redaktor – osoba nadzorująca katalog, posiadająca uprawnienia wyszczególnione w paragrafie “Uprawnienia i obowiązki redaktora katalogu”.
4. Wpis – dostarczona przez użytkownika treść prezentująca informacje o zewnętrznej witrynie internetowej (w szczególności: tytuł, adres URL, led, opis, słowa kluczowe, tagi).
5. Status wpisu - informacja prezentowana w korespondencji email oraz w panelu użytkownika odzwierciedlająca obecną realizację zlecenia.

 • Status niezapłacony - oznacza, że publikacja wpisu jest nie możliwa ze względu braku płatności lub wpis oczekuje na przegląd redaktora,
 • Status zaakceptowany - oznacza, że wpis spełnił wszystkie wymagania prezentowane w regulaminie i został opublikowany w katalogu,
 • Status usunięty – oznacza, że wpis został usunięty z bazy katalogu.
§3 Dodawanie wpisów do katalogu

1. Użytkownik może dodać wpis do katalogu, wypełniając w tym celu formularz. 2. Tytuł wpisu powinien składać się z od 15 do 40 znaków, ważne jest:

 • tytuł ma w sposób interesujący przedstawić tematykę strony,
 • tytuł nie może zawierać listy słów kluczowych,
 • tytuł strony powinien zawierać od 5 do 10 znaków.

3. Opis strony oraz led / zajawka należy redagować zgodnie z zasadami ortografii, gramatyki i interpunkcji języka polskiego.
4. Opis powinien przedstawiać faktyczną zawartość strony i jak najlepiej ją charakteryzować.
5. Administracja zastrzega sobie prawo do wykorzystania krótkich fragmentów treści zgłaszanych witryn podczas przygotowywania ich opisu,
jeżeli deskrypcja zaproponowana przez użytkownika dodającego wpis nie spełni wymagań jakościowych katalogu.
6. Led - zajawka strony nie może być mniejsza niż 200 znaków i nie powinna przekraczać 500 znaków.
7. Opis strony nie może zawierać mniej niż 500 znaków i nie powinien przekraczać 2000 znaków.
8. Opis strony nie może być kopią istniejącego już w internecie tekstu, zamieszczonego opisu nie powielamy w innych katalogach.
9. Do katalogu nie są strony internetowe o niskiej wartości merytorycznej, naruszające obowiązujące przepisy prawne tudzież dobre obyczaje.
10. Redakcja nie odpowiada za treść stron internetowych, do których odnośniki znajdują się w katalogu.
11. Administrator katalogu nie pobiera opłat za dodanie strony w przypadku:

 • zgładzenia strony internetowej fundacji,
 • zgłoszenia strony internetowej Organizacji Pożytku Publicznego,
 • strony o charakterze charytatywnym. (np.: apele o pomoc dla chorych dzieci)
§4 Obowiązki i uprawnienia redaktora katalogu.

1. Redaktor zobowiązany jest dokonać obiektywnej i rzetelnej oceny każdego wpisu i zgłaszanej strony biorąc pod uwagę poprawności językową, wartość merytoryczną i ocenić zgodności z regulaminem, a następnie podjąć decyzję o publikacji bądź odrzuceniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
2. Redaktor ma prawo modyfikować treść opisów dodawanych przez użytkowników. Użytkownik posiada możliwość do edycji swoich opisów, redakcja zastrzega sobie jednak prawo do zatwierdzenia zmian. Opłaty za tą usługę nie są pobierane.
3. Redaktor ma prawo wstrzymać publikację wpisu, jeśli stwierdza jego niezgodność z regulaminem.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. kiedy strona internetowa, do której odnosić się dany wpis będzie przez dłuższy czas niedostępna bądź gdy jej zawartość nie będzie pokrywać się z opisem zawartości zawartym we wpisie w katalogu) redaktor ma prawo usuwać wpis, który już wcześniej zostały opublikowany w katalogu.

§8 Reklamacje

1. Reklamacje można składać do 7 dnia od daty zmiany statusu wpisu, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: seo.nast-bud@gmail.com
2. Redakcja ma obowiązek w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia reklamacja na rozpatrzenie wniosku.
3. Reklamacji nie podlegają wpisy usunięte z powodu:

 • powielonej treści,
 • nie spójnej, niskiej jakości treści
§7 Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Regulamin katalogu NAST-BUD wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
2.Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią powyższego dokumentu i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

Regulamin obowiązuje od dnia 20.12.2005